Monthly Archives :

noiembrie 2020

Impozit si taxe locale persoane fizice 150 150 Social Accounting

Impozit si taxe locale persoane fizice

Impozit si taxe locale persoane fizice

 

Pentru cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activitati economice impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential (personal) prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii

cu

impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential (activitate economica – sedii de firma) iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art.458  prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2 – 1,3% asupra valorii.

In cazul in care, imobilul nu are raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, impozitul se calculează  prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii.

Este foate important ca imobilul sa aiba un raport de evaluare actualizat astfel incat sa platesti impozit pe cladire cat mai putin doar in cazul imobilelelor unde se desfasoara activitate economica (sedii de firma cu activitate)

In cazul imobilelor cu sedii de firma dar fara activitate impozitul nu difera de cel pentru scop rezidential (personal) , dar sa ai in vedere sa completezi declaratia corespunzator.

Atentie, directia de taxe si impozite locale au baza de date de la registrul comertului si oricand pot veni in control pentru o verificare, chiar si pentru puncte de lucru.

Model declaratie impozit-taxe-locale-persoane-fizice

https://www.impozitelocale1.ro/formularePF/declaratii/1.declaratie_impozit_taxa_cladire_rez_nerez_dest_mixta_pf.pdf

 

Deductibilitate chirie – spațiu nedeclarat la ONRC 150 150 Social Accounting

Deductibilitate chirie – spațiu nedeclarat la ONRC

Deductibilitate chirie  deductibilitate chirie

Deductibilitate chirie – spațiu nedeclarat la ONRC

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, punctul de lucru se declară la Oficiul Registrului Comertului pe baza unei hotărîri. În termen de 30 de zile de la inființarea sediului secundar, se declară organului fiscal competent. Prin declararea sediilor secundare contribuabilii dovedesc extinderea activitații economice, realizarea de operațiuni economice si, pe cale de consecinta, realizarea de venituri impozabile.

Bază legală:  Art. 85. alin. (1) din Codul de procedura fiscala din 2015, “ Contribuabilul / Platitorul are obligatia de a declara organului fiscal central, infiintarea de sedii secundare, in termen de 30 de zile de la:

a) data înregistrarii/menţionarii acestora la registrul comerţului sau în alte registre în care a fost înregistrata entitatea care le-a înfiinţat;
b) data actului de înfiinţare, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a).”

Prin sediu secundar se înţelege un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea contribuabilului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit si altele asemenea.

CONCLUZIE deductibilitate chirie: trebuie sa aiba calitatea de sediu secundar/punct de lucru, adică să fie declarate atât la Oficiul Registrului Comertului cât şi la organul fiscal teritorial pentru ca aceste cheltuieli să fie deductibile.

FACILITATI FISCALE, Deducerea achizitie aparatelor de marcat fiscale 150 150 Social Accounting

FACILITATI FISCALE, Deducerea achizitie aparatelor de marcat fiscale

FACILITATI FISCALE, Deducerea costului de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale conform Legii 153 din 2020 facilitati fiscale

FACILITATI FISCALE, Deducerea costului de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale conform Legii 153 din 2020

Situatie pentru contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor

1. Valoarea de achizitie a aparatelor de marcat nu se mai deduce din baza impozabila

2.Microintreprinderile care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, scad costul de achizitie aferent lor din impozitul pe veniturile microintreprinderilor in trimestrul in care au fost puse in functiune, in limita impozitului pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv.

3. Sumele care nu sunt scazute din impozitul datorat pe veniturile microintreprinderilor se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

4. Pentru determinarea impozitului aferent trimestrului 4 al anului 2020, contribuabilii care datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor si costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, achizitionate si puse in functiune in anul 2018, in anul 2019, precum si al celor puse in functiune in anul 2020 inainte de 27 iulie 2020, cu conditia ca la data achizitiei respectivelor aparate de marcat electronice fiscale contribuabilii sa fi fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului alineat, se reporteaza in urmatoarele 28 de trimestre consecutive. Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

5. Costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate si puse in functiune in anul 2018, in anul 2019, precum si al celor puse in functiune in anul 2020 inainte de 27 iulie 2020 se va adauga la baza impozabila pentru trimestrul 4 al anului 2020, dar se scade din impozitul pe veniturile microintreprinderilor determinat in trimestrul respectiv si anume pana pe 25 ianuarie 2021.

Important: Prevederile de la pct. 1 si 2 intra in vigoare incepand cu luna august 2020.

ATENTIE: costul casei de marcat poate fi recuperat integral in functie de valoarea impozitului de plata la 25 ianuarie 2021

Refacturare servicii Google -PJ platitoare de TVA 150 150 Social Accounting

Refacturare servicii Google -PJ platitoare de TVA

refacturare servicii Google refacturare servicii google

Refacturare servicii Google -PJ platitoare de TVA

BAZA LEAGALA: alin 2 al art. 271 din Codul fiscal si normele de aplicare ale acestuia:

ART. 271 – Prestarea de servicii (refacturare servicii Google)
(2) Atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. 

NM 8. (2) In sensul art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, cand pentru aceeasi prestare de servicii intervin mai multe persoane impozabile care actioneaza in nume propriu, prin tranzactii succesive, indiferent de natura contractului, se considera ca fiecare persoana este cumparator si revanzator, respectiv a primit si a prestat in nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final.

CONCLUZIE: La refacturare servicii Google, aceste servicii catre o firma juridica din Romania, se emite factura cu TVA.

SOCIETĂȚI CU ACȚIONARI FRAȚI. SUNT SOCIETATI AFILIATE? 150 150 Social Accounting

SOCIETĂȚI CU ACȚIONARI FRAȚI. SUNT SOCIETATI AFILIATE?

societati afiliate

SOCIETĂȚI CU ACȚIONARI FRAȚI. SUNT SOCIETATI AFILIATE?

Pentru justificarea deţinerii drepturilor de control la societăți cu acționari frați, trebuie analizate:

  • contractele încheiate între frați;
  • drepturile atribuite între societăți, actele constitutive ale fiecărei persoane juridice, procuri, contracte de muncă sau contracte de prestări de servicii.

În situaţia în care cel puţin una din condiţiile enumerate este îndeplinită (25% şi/sau drepturi de vot şi/sau control efectiv al activităţii), înseamnă că societățile sunt afiliate,  îndeplinind cerinţa de la pct. 26 lit. b):

„b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;”.

În acest context, cele două societăţi sunt persoane juridice afiliate deoarece înşişi frații sunt persoane fizice afiliate. Practic, cele două persoane fizice sunt afiliate deoarece îndeplinesc condiţia de la art. 7 pct. 26 lit. a) din Codul fiscal:

„26. Persoane afiliate – o persoană este afiliată dacă relaţia ei cu altă persoană este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

A) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;”

Conform Codului civil reglementat prin Legea nr. 287/2009, republicată, în linie colaterală, fraţii sunt rude de gradul al doilea conform prevederilor art. 406: „Rudenia în linie dreaptă sau colaterală” alin. (3) lit. b) prin care se stabileşte gradul de rudenie:

„…

(3) Gradul de rudenie se stabileşte astfel:

  1. în linie dreaptă, după numărul naşterilor: astfel, copiii şi părinţii sunt rude de gradul întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al doilea;
  2. în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun şi coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, fraţii sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătuşa şi nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea”.

Astfel, dacă frații îndeplinesc condiţiile de a fi considerate afiliate  conform prevederilor art. 7 pct. 26 lit. b), cele două societăţi sunt afiliate deoarece deţin, indirect, una la cealaltă, drepturile celor două persoane fizice afiliate:

„26. Persoane afiliate – o persoană este afiliată dacă relaţia ei cu altă persoană este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

D) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică.“

Concluzie SOCIETATI AFILIATE !

În concluzie, fiecare din cele două societăţi, înregistrată în scopuri de TVA în România în regim normal conform prevederilor art. 316, începând cu luna septembrie 2020, trebuie să declare „Au fost efectuate operaţiuni cu persoane afiliate în perioada de raportare?” din declaraţia informativă cod 394, reglementată prin O.M.F.P. nr. 3.769/ 2015, modificată prin O.M.F.P. nr. 3.281 din 19 august 2020, ale căror prevederi sunt aplicabile.

Facilitatile fiscale in domeniul constructiilor facilitati fiscale
Facilitati fiscale in constructii-absente nemotivate 1024 683 Social Accounting

Facilitati fiscale in constructii-absente nemotivate

Facilitati fiscale in domeniul constructiilor absente nemotivate facilitati fiscale

Facilitati fiscale in domeniul constructiilor absente nemotivate

Facilitati fiscale in constructii-absente nemotivate

Facilitati fiscale in domeniul constructiilor in conformitate cu prevederile Art. 60 pct. 5, presupun scutirea de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv in domeniul constructiilor.

Facilitatile fiscale in domeniul constructiilor prevad scutirea de impozitul pe venit (cota de 10% in mod normal), scutirea de contributia la sanatate (cota de 10% in mod normal), o cota redusa pentru contributia la pensii (21,25%, fata de 25%) si o cota redusa pentru contributia la munca (0,3375%, fata de 2,25%).

Taxele salariale reduse se aplica numai celor care au venituri intre 3.000 si 30.000 de lei brut. La partea ce depaseste 30.000 de lei brut se aplica taxele salariale integrale.

Absentele nemotivate nu reprezinta un criteriu pentru acordarea facilitatilor fiscale prezentate mai sus, atata timp cat sunt indeplinite conditiile prezentate din Codul fiscal.

Un ONG poate încasa sponsorizări în numerar, de la diverse societăţi, mai mari de 10.000 lei? 150 150 Social Accounting

Un ONG poate încasa sponsorizări în numerar, de la diverse societăţi, mai mari de 10.000 lei?

Intrebari frecvente Contabilitate - Firma de contabilitate ,contabilitate primara servicii

ONG este o persoană juridică ce intră în sfera art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015. Aceasta poate încasa în numerar, de la o altă persoană juridică, doar 5.000 lei/zi. Deşi Legea nr. 70 interzice fragmentarea facturilor mai mari de 5.000 lei/zi este prudent ca şi în cazul sponsorizărilor încasarea să se facă în limita de 5.000 lei/contract. Astfel, pentru o sponsorizare de 10.000 lei, fie se încasează 5.000 lei în numerar şi 5.000 lei în bancă, fie se încheie …….

Bază legală: Legea nr. 70/ 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare.