Monthly Archives :

martie 2015

Modificarea și completarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață 150 150 Social Accounting

Modificarea și completarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

În MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 202/26.03.2015 a fost publicata LEGEA 57/25.03.2015 – pentru modificarea și completarea art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Articolul 33 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) Orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.”

  1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Produsele aflate la comercializare cu preț redus/oferte promoționale, cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilității minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează și se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă și precisă a consumatorilor. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat este considerată practică comercială incorectă și se sancționează conform reglementărilor legale în vigoare.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 25 martie 2015.

Modificarea formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată 150 150 Social Accounting

Modificarea formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată

Conform ordinul nr. 632/2015 se aduc modificări formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

Noile modicări în COR „Clasificarea ocupaţiilor din România” 150 150 Social Accounting

Noile modicări în COR „Clasificarea ocupaţiilor din România”

Conform ordinul nr. 123/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV se modică unele ocupații și de adaugă unele noi.Anexa Noile modicări în COR "Clasificarea ocupaţiilor din România"

Stimulentele fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare 150 150 Social Accounting

Stimulentele fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare

Conform  ordinul MFP nr. 256/2015 – modificarea și completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 16.03.2015 16 Martie 2015, guvernul acordă facilități fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare.

Repausul săptămânal – Legislația Muncii 150 150 Social Accounting

Repausul săptămânal – Legislația Muncii

Art. 137 din Codul muncii stabilește:

repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbătă și duminică.

-Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica.

Legea nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii a aparut in Monitorul Oficial, partea I, nr. 316 din 8 mai
– în cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern
situație, în care, salariații vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă;

– zilele de repaus săptămânal pot fi acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăși 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă și cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanților salariaților.

Prin urmare, pe durata unei săptămâni, salariatul trebuie să beneficieze de 2 zile consecutive de repaus întotdeauna în natură. Dacă cele două zile nu sunt acordate sâmbătă și duminica, salariatul trebuie să beneficieze de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.

Activitatea prestată în week-end este considerată activitate prestată în zi de repaus săptămânal astfel încât salariatul trebuie se beneficieze de alte două zile libere consecutive de exemplu duminica și luni și să i se acorde și un spor la salariu de bază dacă nu ne aflăm într-una dintre situațiile de excepție mai sus prevăzute.

Remarcă: nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară și cele privind acordarea repausului săptămânal constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei în bază art. 260 alin. (1) lit. i) și j) din Codul muncii.”

Modificare criterii de evaluare 150 150 Social Accounting

Modificare criterii de evaluare

Legea nr. 40/2011 prevede posibilitatea angajatorului de a stabili unilateral criteriile de evaluare, dar nu și de a le modifica unilateral. De aceea, odată informat salariatul la angajare cu privire la criteriile de evaluare acestea nu vor putea fi modificate pe parcurs prin act unilateral al angajatorului, ci doar prin act adițional la contractul de muncă.